Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Monitor Wielkopolski

Monitor Wielkopolski - magazyn samorządowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Monitor Wielkopolski.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-02-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-11

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści lub funkcje niedostępne:
 • 2.2.2 Sprawdzenie zgodności WCAG 2.1
 • 2.2.2.1 Zasada nr 1: Postrzegalność:
 • Wytyczna 1.1 Alternatywa w postaci tekstu.
 • Dla każdej treści nietekstowej należy dostarczyć alternatywną treść w formie tekstu, która może być zamieniona przez użytkownika w inne formy(np. powiększony druk, brajl, mowa syntetyczna, symbole lub język uproszczony).
 • 1.1.1 Treść nietekstowa: Wszelkie treści nietekstowe przedstawione użytkownikowi posiadają swoją tekstową alternatywę, która pełni tę samą funkcję (Poziom A)
 • Błędy:
 • W nagłówku znajduje się logo w linku, który nie ma treści,
 • Na stronie głównej w sekcji: Monitorujemy radnych znajduje się rotator ze zdjęciami – karykaturami radnych, które nie mają treści alternatywnej
 • Na stronie głównej w prawej części znajduje się sekcja z wtyczką flash (Monitor Wielkopolski) bez treści alternatywnej opisującej informacje zawarte
 • Na stronie głównej w leadach do Aktualności znajdują się zdjęcia bez treści alternatywnej
 • W stopce znajduje się 5 logotypów wraz z linkami, które nie mają treści alternatywnej
 • Na wszystkich podstronach znajdują się zdjęcia bez treści alternatywnej
 • Na podstronie Archiwum numerów znajdują się dekoracyjne obrazy ikon bez pustego atrybutu alt
 • Wytyczna 1.2 Alternatywa w postaci tekstu.
 • Należy dostarczyć alternatywę dla mediów zmiennych w czasie.
 • 1.2.1 Tylko audio lub tylko wideo (nagranie): Dla mediów nagranych w systemie - tylko audio lub tylko wideo stosuje się następujące zasady, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nagranie audio lub wideo jest alternatywą dla tekstu i w taki sposób jest oznaczone: (Poziom A)
 • Nagranie tylko audio: Zapewniona jest alternatywa dla mediów zmiennych w czasie, przedstawiająca tę samą treść, co w nagraniu audio.
 • Nagranie tylko wideo: Zapewniona jest alternatywa dla mediów zmiennych w czasie, albo nagranie audio, przedstawiające te same informacje, jak w nagraniu wideo.
 • Uwagi: Nie dotyczy, nie stwierdzono obecności na stronie.
 • 1.2.2 Napisy rozszerzone (nagranie): Napisy rozszerzone dołączone są do wszystkich nagrań audio w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. (Poziom A)
 • Uwagi: Nie dotyczy, nie stwierdzono obecności na stronie.
 • 1.2.3 Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie):
 • Zapewnia się alternatywę dla mediów zmiennych w czasie lub audiodeskrypcję dla nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz), za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one alternatywami dla tekstu i w taki sposób są oznaczone. (Poziom A)
 • Uwagi: Nie dotyczy, nie stwierdzono obecności na stronie.
 • 1.2.5 Audiodeskrypcja
 • Zapewniona jest audiodeskrypcja dla wszystkich nagrań wideo w multimediach zsynchronizowanych (dźwięk i obraz). (Poziom AA)
 • Uwagi: Nie dotyczy, nie stwierdzono obecności na stronie.
 • Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji.
 • Należy tworzyć treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby (np.uproszczony układ wizualny), bez utraty informacji czy struktury.
 • 1.3.1 Informacje i relacje: Informacje, struktura oraz relacje pomiędzy treściami przedstawiane w treści mogą być odczytane przez program komputerowy lub są dostępne w postaci tekstu. (Poziom A).
 • Błędy:
 • Na stronie brakuje znacznika H1 opisującego całą stronę, a zastosowany nagłówek H1 na liście wiadomości powinny zostać zamienione na H2 tak by prawidłowo pokazać strukturę strony.
 • Na stronie głównej i podstronach znajduje się sonda a w niej odpowiedzi nie zgrupowane ze sobą, użyj znacznika fieldset by ustalić wzajemne powiązania pól wyboru
 • 1.3.2 Zrozumiała kolejność: Jeśli kolejność, w jakiej przedstawiona jest treść, ma znaczenie dla zrozumienia treści — kolejność taka musi być możliwa do odczytania przez program komputerowy. (Poziom A)
 • 1.3.3 Właściwości zmysłowe: Instrukcje co do zrozumienia i operowania treścią nie opierają się wyłącznie na właściwościach zmysłowych, takich jak kształt, rozmiar, wzrokowa lokalizacja, orientacja w przestrzeni lub dźwięk. (Poziom A)
 • 1.3.4. Orientacja
 • Zawartość nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest niezbędna. (Poziom AA)
 • 1.3.5. Określenie prawidłowej wartości
 • Cel każdego pola zbierającego informacje o użytkowniku może być programowo określony. (Poziom AA)
 • Wytyczna 1.4 Możliwość rozróżnienia.
 • Użytkownik powinien móc dobrze widzieć bądź słyszeć treści — mieć możliwość oddzielenia informacji od tła.
 • 1.4.1 Użycie koloru: Kolor nie jest wykorzystywany, jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji, wskazywania czynności do wykonania lub oczekiwania na odpowiedź, czy też wyróżniania elementów wizualnych.(Poziom A)
 • 1.4.2 Kontrola odtwarzania dźwięku: Jeśli jakieś nagranie audio włącza się automatycznie na danej stronie i jest odtwarzane przez okres dłuższy niż 3 sekundy, dostępny jest albo mechanizm umożliwiający przerwanie lub wyłączenie nagrania, albo mechanizm kontrolujący poziom głośności, niezależnie od poziomu głośności całego systemu. (Poziom A)
 • 1.4.3 Kontrast (minimalny): Wizualne przedstawienie tekstu, lub obrazu tekstu posiada kontrast wynoszący przynajmniej 4,5:1, poza następującymi wyjątkami: (Poziom AA)
 • Duży tekst: Duży tekst oraz grafiki takiego tekstu posiadają kontrast przynajmniej 3:1.
 • Przypadkowość: Nie stosuje się wymogów minimalnego kontrastu dla tekstów lub obrazu tekstu, będących elementem nieużywanych części interfejsu użytkownika, mających cel czysto dekoracyjny, nie są widoczne lub też są częścią obrazu zawierającego inne istotne treści wizualne.
 • Logo: Nie wymaga się minimalnego kontrastu dla tekstu, który jest częścią logo lub nazwy własnej produktu (marki).
 • Błędy: Szczegółowy opis w osobnym punkcie: 2.2.1 Sprawdzenie poprawności kontrastu wg wytycznych WCAG 2.1
 • 1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu: Oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności. (Poziom AA)
 • Błędy: Wysokość menu głównego jest stała przez co przy odpowiednim powiększeniu treści jest nieczytelna i „wypada” z niebieskiego paska menu
 • 1.4.5 Obrazy tekstu: Jeśli wykorzystywane technologie mogą przedstawiać treść wizualnie, do przekazywania informacji wykorzystuje siętekst, a nie tekst w postaci grafiki. (Poziom AA)
 • Błędy:
 • W nagłówku znajduje się logo i o ile napis Monitor Wielkopolski jest integralną częścią logo o tyle napis „magazyn samorządowy” zawierający się w obrazie logo już powinien być zaimplementowany w postaci czcionki
 • Nagłówki: Na stronie głównej w sekcji głównej wiadomości nagłówki: „Bieżące wydanie”, „W tym numerze również” tytuł wiadomości są grafiką a przedstawiają zwykłe napisy, należy zastąpić je czcionką
 • 1.4.10 Dopasowanie do ekranu
 • Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności,bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach. Wyjątkiem są treści,które wymagają takiego układu ze względu na sposób używania lub znaczenie. (Poziom AA)
 • Błędy: Strona nie jest responsywna i wymaga na mniejszych wyświetlaczach przewijania w dwóch wymiarach
 • 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych
 • Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów: (Poziom AA)
 • Elementy interfejsu użytkownika np. pola wprowadzania danych
 • Obiekty graficzne i ich części wymagane do zrozumienia treści np. wykresy
 • Błędy: Na podstronie sona mamy wyniki sond przedstawione graficznie gdzie stosunek koloru jasnoniebieskiego paska do tła ciemnoniebieskiego wynosi: 1.74:1
 • 1.4.12 Odstępy w tekście
 • W treści zaimplementowanej przy użyciu języków znaczników nie następuje utrata treści lub funkcjonalności gdy ustawimy następujące właściwości takie jak:
 • wysokość linii (1.5 krotność rozmiaru czcionki)
 • margines akapitów (2 razy większy od rozmiaru czcionki)
 • odstępy między literami (0.12 krotność rozmiaru czcionki)
 • odstępy między wyrazami (0.16 krotność wielkości czcionki)
 • 1.4.13 Treść spod kursora lub fokusa
 • Tam gdzie odbieranie, a następnie usuwanie wskaźnika myszy lub fokusa klawiatury powoduje wyświetlenie dodatkowej zawartości, a następnie jej ukrycie, prawdziwe są poniższe stwierdzenia:
 • Odrzucone: Dostępny jest mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej zawartości bez przesuwania wskaźnika myszy lub koncentracji na klawiaturze, chyba że dodatkowa treść przekazuje błąd lub nie przesłania ani nie zastępuje innej zawartości
 • Wskazywanie: Jeśli wskaźnik myszy może wyzwolić dodatkową zawartość, wówczas wskaźnik może zostać przeniesiony na dodatkową zawartość bez znikania dodatkowej zawartości
 • Trwałe: Dodatkowa treść pozostaje widoczna do momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusa
 • Wyjątek. Wizualna prezentacja dodatkowej zawartości jest kontrolowana przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowana przez autora. np. wizualna prezentacja atrybutu title.
 • 2.2.2.2 Zasada nr 2: Funkcjonalność.
 • Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury.
 • Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • 2.1.1 Klawiatura: Cała treść oraz wszystkie zawarte w niej funkcjonalności dostępne są z interfejsu klawiatury, bez wymogu określonego czasu użycia poszczególnych klawiszy, poza tymi przypadkami, kiedy dana funkcja wymaga wprowadzenia informacji przez użytkownika w oparciu o ścieżkę ruchów, a nie w oparciu o punkty końcowe wejścia. (Poziom A)
 • Błąd:
 • Na stronie głównej w sekcji; Bieżące wydanie: znajdują się linki otwierające treść typu pop-up bez możliwości wyjścia z tego widoku, ponieważ w prawym górnym rogu napis zamknij nie jest kontrolką
 • 2.1.2 Brak pułapki na klawiaturę: Jeśli fokus klawiatury można przemieścić do danego komponentu strony za pomocą interfejsu klawiatury, to może on być z niego usunięty również za pomocą interfejsu klawiatury, w przypadku gdy wymagane, a jeśli wówczas jest wymagane użycie czegoś więcej niż samych strzałek, tabulatora lub innych standardowych metod wyjścia, użytkownik musi otrzymać odpowiednią podpowiedź, w jaki sposób usunąć fokus z danego komponentu. (Poziom A)
 • Błąd:
 • Na stronie głównej w sekcji: Bieżące wydanie: znajdują się linki otwierające treść typu po-up bez możliwości zamknięcia i powrotu do treści przy pomocy klawiatury
 • 2.1.4 Skróty klawiaturowe
 • Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści przy użyciu tylko litery, znaków interpunkcyjnych, liczbowych lub symboli to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe: (Poziom A)
 • Wyłączenie: Dostępny jest mechanizm wyłączania skrótu,
 • Mapowanie: Dostępny jest mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. ctrl, alt itp.),
 • Aktywny tylko po otrzymaniu fokusa: Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownika jest aktywny tylko wtedy, gdy ten składnik ma fokus.
 • Wytyczna 2.2 Wystarczająca ilość czasu.
 • Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.
 • 2.2.1 Możliwość dostosowania czasu: Dla każdego limitu czasowego, ustawionego na odbiór treści, spełnione jest przynajmniej jedno z poniższych założeń: (Poziom A)
 • Wyłączenie: Użytkownik może wyłączyć limit czasowy zanim czas upłynie; lub:
 • Dostosowanie: Użytkownik może swobodnie dostosować limit czasowy (przynajmniej o wartość 10 razy większą od wartości domyślnej) zanim czas upłynie; lub
 • Wydłużenie: Użytkownik jest ostrzegany przed upłynięciem limitu czasowego i ma przynajmniej 20 sekund na wydłużenie limitu za pomocą prostej czynności (np. „wciśnij klawisz spacji”) oraz może wydłużyć limit przynajmniej dziesięciokrotnie, lub:
 • Wyjątek dotyczący czasu rzeczywistego: Limit czasowy jest wymaganym komponentem jakiejś czynności w czasie rzeczywistym (np. aukcji) i nie ma możliwości zmiany limitu, lub:
 • Wyjątek dotyczący istoty czynności: Limit czasowy jest istotny i wydłużenie go anulowałoby lub zaburzałoby daną czynność, lub:
 • Wyjątek 20 godzin: Limit czasowy przekracza 20 godzin.
 • Błąd:
 • Na stronie głównej oraz na podstronach znajduje się sekcja: Monitorujemy radnych gdzie w postaci rotatora przedstawiane są linki do podstron wraz z treścią i grafiką, całość nie ma możliwości dostosowania limitu czasu
 • 2.2.2: Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie:
 • Wszystkie poniższe zasady obowiązują w przypadku informacji, która przesuwa się, porusza, migota lub automatycznie jest aktualizowana: (Poziom A)
 • Poruszanie się, przesuwanie, migotanie: Każdą informację, która porusza się, przesuwa lub mruga, a takie działanie (1) włącza się automatycznie, (2) jest widoczne dłużej niż 5 sekund, (3) jest przedstawiane równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub ukryć za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że poruszanie się, przesuwanie lub migotanie jest częścią czynności gdzie takie działanie jest istotne, oraz:
 • Automatyczna aktualizacja: Każdą automatycznie aktualizującą się informację, która (1) włącza się automatycznie oraz (2) jest przedstawiana równolegle z inną treścią — użytkownik może wstrzymać, zatrzymać lub kontrolować częstotliwość aktualizacji za pomocą dostępnego mechanizmu, chyba, że automatyczna aktualizacja jest częścią takiej czynności, gdzie takie działanie jest niezbędne
 • Błąd:
 • Na stronie głównej oraz na podstronach znajduje się sekcja:
 • Monitorujemy radnych gdzie w postaci rotatora przedstawiane są linki do podstron wraz z treścią i grafiką, całość nie ma możliwości dostosowania limitu czasu
 • Wytyczna 2.3 Ataki padaczki.
 • Nie należy projektować treści w taki sposób, aby prowokować ataki padaczki.
 • 2.3.1 Trzy błyski lub wartości poniżej progu: Strony internetowe nie zawierają w swojej treści niczego, co migocze częściej niż trzy razy w ciągu jednej sekundy, lub też błysk nie przekracza wartości granicznych dla błysków ogólnych i czerwonych. (Poziom A)
 • Uwagi: Nie stwierdzono obecności takich elementów.
 • Wytyczna 2.4 Możliwość nawigacji.
 • Dostarczenie narzędzi ułatwiających użytkownikowi nawigowanie, znajdowanie treści i ustalanie, gdzie się w danym momencie znajduje.
 • 2.4.1 Możliwość pominięcia bloków: Dostępny jest mechanizm, który umożliwia pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych. (Poziom A)
 • Błąd:
 • Brak takiego mechanizmu
 • 2.4.2 Tytuły stron: Strony internetowe posiadają tytuły, które opisują ich cel lub przedstawiają ich temat. (Poziom A)
 • 2.4.3 Kolejność fokusa: Jeśli strona internetowa może być nawigowana sekwencyjnie, a kolejność nawigacji wpływa na zrozumienie lub funkcjonalność strony, komponenty przyjmujące fokus zachowują kolejność, dzięki której zachowany jest sens i funkcjonalność treści. (Poziom A)
 • 2.4.4 Cel linku (w kontekście): Cel każdego linku może wynikać z samej treści linku, lub też z treści linku powiązanej z programistycznie określonym kontekstem, poza tymi przypadkami, kiedy cel łącza i tak byłby niejasny dla użytkowników. (Poziom A)
 • Błędy:
 • Na podstronach: Archiwum numerów, Aktualności, Z innej strony samorządu, Kadencja 2010-2014 różne linki używają tego samego tekstu np. więcej, pobierz, przeglądaj należałoby rozszerzyć treść linków o widoczną tylko dla programów wspomagających treść kontekstu
 • Na podstronie Aktualności znajdują się linki z obrazami bez treści alternatywnej przez co link nie ma treści.
 • W menu głównym wszystkie linki posiadają pusty atrybut title, należy usunąć go lub dodać treść opisową, identyczna sytuacja ma z wieloma linkami na stronie głównej i podstronach
 • 2.4.5 Wiele dróg: Istnieje więcej niż jedna droga umożliwiająca zlokalizowanie strony w danym serwisie internetowym, za wyjątkiem sytuacji, kiedy dana strona jest wynikiem jakiejś procedury lub jednym z jej etapów. (Poziom AA)
 • Błędy:
 • Brak mechanizmu wyszukiwarki i/lub mapy strony
 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety: Nagłówki i etykiety opisują temat lub cel treści. (Poziom AA)
 • Błędy:
 • W serwisie brakuje nagłówka H1, który opisuje cały serwis. Należy stosować nagłówki typu h w przemyślany sposób tak by opisywały strukturę treści zawartej poniżej.
 • 2.4.7 Widoczny fokus: Każdy interfejs możliwy do nawigacji za pomocą klawiatury, posiada widoczny wskaźnik fokusa klawiatury. (Poziom AA)
 • Błędy:
 • Focus zupełnie niewidoczny na stronie głównej, na żadnym linku
 • Domyślny styl focusa został zmieniony tak, że nie widać zaznaczenia na zdarzenie focus w całym serwisie na linkach i kontrolkach formularza np. w sondzie.
 • 2.5.1 Gesty wskazujące
 • Cała funkcjonalność wykorzystująca gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach do obsługi może być obsługiwana za pomocą pojedynczego wskaźnika bez gestu opartego na ścieżce, chyba że niezbędny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.
 • 2.5.2 Rezygnacja ze wskazania
 • W przypadku zdarzeń, które są wywoływane za pomocą pojedynczego wskazania, co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:
 • Brak zdarzenia: Zwolnienie wskazania nie wywołuje jakiejkolwiek części zdarzenia
 • Przerwanie lub cofnięcie: Zdarzenie wywołane wskazaniem można przerwać lub cofnąć po jego zakończeniu
 • Odwrócenie zdarzenia: Zwolnienie wskazania cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia
 • Istotne: Zwolnienie wskazania jest niezbędne do wywołania zdarzenia
 • 2.5.3 Etykieta w nazwie
 • W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obraz tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie
 • 2.5.4 Aktywowanie ruchem
 • Funkcjonalność, którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą elementów interfejsu użytkownika, a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy:
 • Wspierany interfejs: Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs programu wspomagającego
 • Istotny: Ruch jest niezbędny dla funkcjonalności
 • 2.2.2.3 Zasada nr 3: Zrozumiałość
 • Wytyczna 3.1 Możliwość odczytania.
 • Treść powinna być zrozumiała i możliwa do odczytania.
 • 3.1.1 Język strony: Domyślny język naturalny każdej strony internetowej może zostać odczytany przez program komputerowy. (Poziom A)
 • Błąd:
 • Brak określonego języka dla całej strony
 • 3.1.2 Język części: Język naturalny każdej części lub frazy zawartej w treści może zostać odczytany przez program komputerowy, za wyjątkiem nazw własnych, wyrażeń technicznych, słów w nieokreślonym języku oraz słów i fraz, które stanowią część żargonu w bezpośrednio otaczającym je tekście. (Poziom AA)
 • Wytyczna 3.2 Przewidywalność.
 • Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób.
 • 3.2.1 Po oznaczeniu fokusem: Jeśli jakikolwiek komponent jest oznaczony fokusem, nie powoduje to zmiany kontekstu. (Poziom A)
 • 3.2.2 Podczas wprowadzania danych: Zmiana ustawień jakiegokolwiek komponentu interfejsu użytkownika nie powoduje automatycznej zmiany kontekstu, chyba, że użytkownik został poinformowany o takim działaniu zanim zaczął korzystać z komponentu. (Poziom A)
 • 3.2.3 Konsekwentna nawigacja: Mechanizmy nawigacji, które powtarzają się na wielu stronach w serwisie internetowym, w danym porządku względnym wobec siebie, za każdym razem pojawiają się w tym samym porządku, chyba, że użytkownik sam wprowadzi zmiany.(Poziom AA)
 • 3.2.4 Konsekwentna identyfikacja: Komponenty, które posiadają tę samą funkcjonalność w danym serwisie internetowym, są w taki sam sposób zidentyfikowane. (Poziom AA)
 • Wytyczna 3.3 Pomoc przy wprowadzaniu informacji.
 • Istnieje wsparcie dla użytkownika, by mógł uniknąć błędów lub je skorygować.
 • 3.3.1 Identyfikacja błędu: Jeśli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie, system wskazuje błędny element, a użytkownik otrzymuje opis błędu w postaci tekstu. (Poziom A)
 • 3.3.2 Etykiety lub instrukcje: Pojawiają się etykiety lub instrukcje, kiedy w treści wymagane jest wprowadzenie informacji przez użytkownika. (Poziom A)
 • 3.3.3 Sugestie korekty błędów: Jeśli przy wpisywaniu informacji, błąd zostanie wykryty automatycznie i znane są sugestie korekty, wtedy użytkownik otrzymuje takie sugestie, chyba, że stanowiłoby to zagrożenie dla bezpieczeństwa treści lub zmieniłoby to cel treści. (Poziom AA)
 • 3.3.4 Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych): Dla stron internetowych, na których pojawiają się zobowiązania prawne lub transakcje finansowe, i w których użytkownik modyfikuje lub usuwa dane zawarte w systemach przechowywania danych, lub wprowadza testowe odpowiedzi, przynajmniej jedno z poniższych założeń jest prawdziwe. (Poziom AA)
 • 2.2.2.4 Zasada nr 4: Solidność.
 • Wytyczna 4.1 Kompatybilność.
 • Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.
 • 4.1.1 Parsowanie: W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników, elementy posiadają pełne znaczniki początkowe i końcowe, elementy są zagnieżdżane według swoich specyfikacji, elementy nie posiadają zduplikowanych atrybutów oraz wszystkie ID są unikalne, za wyjątkiem przypadków, kiedy specyfikacja zezwala na wyżej wymienione cechy. (Poziom A)
 • Błędy: Szczegóły w punkcie 2.1.
 • 4.1.2 Nazwa, rola, wartość: Dla wszystkich komponentów interfejsu użytkownika (włączając w to, ale nie ograniczając jedynie do elementów formularzy, linków oraz komponentów wygenerowanych przez skrypty) nazwa oraz rola (przeznaczenie) mogą być odczytane przez program komputerowy, a stan, właściwości oraz wartości, które mogą być ustawione przez użytkownika, mogą również być ustawione przez program komputerowy; zawiadomienie o zmianach w tych elementach dostępne jest dla programów użytkownika, w tym technologii wspomagających. (Poziom A)
 • 4.1.3 Komunikaty o stanie
 • W treści zaimplementowanej przy użyciu znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez role lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusa. (Poziom AA)
 • 2.2.3 Sprawdzenie poprawności i zasadności wykrytych błędów.
 • Podczas testów automatycznych wykryte błędy dotyczące stylów CSS są nieistotne i nie mają negatywnego wpływu na dostępność. Na podstronie Sonda wykryto znaczną ilość błędów związanych ze strukturą budowy tabelarycznej strony oraz używaniem jednostek absolutnych a nie względnych co utrudnia manipulowaniem treścią przez programy wspomagające.
 • Błędy zostały poprawnie zinterpretowane przez walidatory co należy rozumieć, że powinny zostać naprawione.
 • 3 Raport zgodności WCAG 2.1.
 • Poniższy raport jest podsumowaniem wszystkich badanych podstron (strona główna + 10 podstron) i jeżeli na którejkolwiek wystąpiła niezgodność z wymaganiami WCAG 2.1 to w tabeli zostało to ujęte.
 • Lp. Zasada Wytyczna Pozycja
 • WCAG 2.1
 • Zgodność
 • 1.
 • Zasada nr 1:
 • Postrzegalność
 • 1.1 1.1.1 Nie
 • 2.
 • 1.2
 • 1.2.1 Tak
 • 3. 1.2.2 Tak
 • 4. 1.2.3 Tak
 • 5. 1.2.5 Tak
 • 6.
 • 1.3
 • 1.3.1 Nie
 • 7. 1.3.2 Tak
 • 8. 1.3.3 Tak
 • 9. 1.3.4 Tak
 • 10. 1.3.5 Tak
 • 11.
 • 1.4
 • 1.4.1 Tak
 • 12. 1.4.2 Tak
 • 13. 1.4.3 Nie
 • 14. 1.4.4 Nie
 • 15. 1.4.5 Nie
 • 16. 1.4.10 Nie
 • 17. 1.4.11 Nie
 • 18. 1.4.12 Tak
 • 19. 1.4.13 Tak
 • 20.
 • Zasada nr 2:
 • Funkcjonalność
 • 2.1
 • 2.1.1 Nie
 • 21. 2.1.2 Nie
 • 22. 2.1.4 Tak
 • 23. 2.2 2.2.1 Nie
 • 24. 2.2.2 Nie
 • 25. 2.3 2.3.1 Tak
 • 26. 2.4.1 Nie
 • 27. 2.4.2 Tak
 • Lp. Zasada Wytyczna Pozycja
 • WCAG 2.1
 • Zgodność
 • 2.4
 • 28. 2.4.3 Tak
 • 29. 2.4.4 Nie
 • 30. 2.4.5 Nie
 • 31. 2.4.6 Nie
 • 32. 2.4.7 Nie
 • 33.
 • 2.5
 • 2.5.1 Tak
 • 34. 2.5.2 Tak
 • 35. 2.5.3 Tak
 • 36. 2.5.4 Tak
 • 37.
 • Zasada nr 3:
 • Zrozumiałość
 • 3.1 3.1.1 Nie
 • 38. 3.1.2 Tak
 • 39.
 • 3.2
 • 3.2.1 Tak
 • 40. 3.2.2 Tak
 • 41. 3.2.3 Tak
 • 42. 3.2.4 Tak
 • 43. 3.3 3.3.1 Tak
 • 44. 3.3.2 Tak
 • 45. 3.3.3 Tak
 • 46. 3.3.4 Tak
 • 47. Zasada nr 4:
 • Solidność
 • 4.1 4.1.1 Nie
 • 48. 4.1.2 Tak
 • 49. 4.1.3 Tak
 • Ocena zgodności: 63% (31/49)
 • Badanie automatyczne, jak i eksperckie wykazały 18 błędów zgodności z wymaganiami spośród 49 podlegających audytowi. Są to zarówno błędy redaktorskie, jak i błędy budowy serwisu.
 • Serwis nie spełnia wymagań WCAG 2.1 AA.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez IDcom Group Sp.z o.o. Sp. k..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Boiński.
 • E-mail: artur.boinski@umww.pl
 • Telefon: +48 61 626 70 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Marszałek Województwa Wielkopolskiego
 • Adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
 • Poznań, al. Niepodległości 18
 • E-mail: marszalek@umww.pl
 • Telefon: +48 61 626 66 66

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku  zlokalizowane jest od strony al. Niepodległości.
Drzwi obrotowe oraz równolegle zamontowane drzwi otwierane przyciskiem  dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się na tym samym poziomie, co teren wokół budynku.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.


Dostępność parkingu

Przy budynku od ul. św. Barbary wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się z ochroną budynku pod numerem telefonu umieszczonym na elewacji – naprzeciwko miejsc parkingowych.
Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka osoby niepełnosprawnej z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.


Dostępność budynku

Na parterze budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Punkt Informacyjny, obsługiwany przez posługującego się językiem migowym pracownika oraz wyposażony we wspomagającą słuch pętlę indukcyjną.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia zespół czterech wind osobowych z informacją głosową, zlokalizowanych w holu głównym. Przyciski na tablicy przyzywowej wind posiadają oznaczenia dogodne dla osób niewidomych. Winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest oznakowana. W holu głównym znajdują się schody prowadzące na I kondygnację, oznakowane w sposób ułatwiający poruszanie się osobom ze schorzeniami narządu wzroku oraz osobom starszym.

Na kondygnacji 0 oraz na kondygnacjach od 2 do 11 znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, wyposażone w system przywoławczy (dzwonki).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu, zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach, istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Punktu Informacyjnego zlokalizowanego w holu głównym.
wróć